De Unesco Commissie coördineert het Unesco-scholennetwerk in Nederland. In 2018 waren 47 scholen lid van het netwerk dat scholen van primair tot hoger beroepsonderwijs omvat. Van de scholen hebben drie de status van oriëntatieschool.

Unesco-scholennetwerk

De Commissie heeft als doel om het netwerk de komende jaren te laten doorgroeien. Daarbij blijft een continue aandacht voor de kwaliteit van de implementatie van de vier Unesco-thema’s op scholen – vrede en mensenrechten, wereldburgerschap, intercultureel leren en duurzame ontwikkeling – van groot belang. De Commissie streeft verder naar een evenwichtige spreiding van het netwerk over regio’s en opleidingsniveaus. 

Kwaliteitsbewaking vindt plaats door de organisatie van collegiale visitaties, jaarverslagen en onderlinge ontmoetingen. Bij de visitaties bezoeken onderwijscollega’s van andere scholen uit het netwerk een school en wisselen samen kennis en ervaring uit. In 2018 vonden drie van dergelijke visitaties plaats.

Image
Het Unesco-schoolbordje. (Foto: Marieke Brugman)
Het Unesco-schoolbordje. (Foto: Marieke Brugman)

Curriculum

Het platform Curriculum.nu denkt na en komt met voorstellen over een toekomstbestendig curriculum voor het Nederlandse onderwijs. In de werkgroep die zicht bezighoudt met (wereld)burgerschap heeft een docent van een Unesco-school zitting. Daardoor kon het scholennetwerk feedback geven op de deelproducten en het Unesco-perspectief meegeven aan het platform.

De Unesco-scholen voor voortgezet onderwijs organiseerden in 2018 voor het eerst een meerdaagse bijeenkomst om ervaringen uit te wisselen en de vraag te beantwoorden hoe het Unesco-profiel verder uitgediept kan worden. De succesvolle bijeenkomst trok bijna elke VO-school in het netwerk en zal jaarlijks worden herhaald.

De JP Coenschool uit Amsterdam kwam in het nieuws door de naam te veranderen in Indische Buurtschool; het lidmaatschap van het Unesco-scholennetwerk was voor hen een van de doorslaggevende factoren om niet langer de naam van een omstreden figuur te willen dragen.

Scholendag

Op de internationale dag van de leraar (5 oktober) vond de jaarlijkse Unesco-scholendag plaats. In de Haagse Hogeschool kwamen vertegenwoordigers van de scholen bij elkaar voor het volgen van workshops, het uitwisselen van lesmaterialen en het delen van ervaringen met gesubsidieerde projecten. Veel lof was er voor de keynote-speech van Merlijn Twaalfhoven over hoe cultuur ingezet kan worden voor het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Ook een aantal scholen met belangstelling zich bij het netwerk aan te sluiten bezocht de dag.

Image
Merlijn Twaalfhoven spreekt de zaal toe op de Unesco-scholendag 2018. (Foto: Jan Sluijter)
Merlijn Twaalfhoven spreekt de zaal toe op de Unesco-scholendag 2018. (Foto: Jan Sluijter)

In het najaar bracht de coördinatiegroep van de Vlaamse Unesco-scholen een bezoek aan Nederland. Zij ontmoette een aantal contactpersonen van Nederlandse scholen, om ervaringen uit te wisselen over het netwerk, over lesgeven omtrent de SDG's en andere inhoudelijke uitwisseling. Een aantal VO-scholen uit het netwerk nam in dezelfde periode deel aan Munesco in Vlaanderen. In tegenstelling tot de Nederlandse editie van de Unesco-simulatie was deze in het geheel Engelstalig. De deelnemende scholen kwamen uit Nederland, België en Estland. Het centrale thema was fake news.

Bekijk het netwerk van Unesco-scholen.

Loading...