Nieuw nationaal actieplan diversiteit en inclusie in de wetenschap

Nieuw nationaal actieplan diversiteit en inclusie in de wetenschap

Begin september heeft minister van Engelshoven (OCW) een nationaal actieplan gepresenteerd voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek.

Het nieuwe actieplan toont de ambities van de Nederlandse overheid om de leer- en werkomgeving in de wetenschap inclusiever, veiliger en meer divers te maken. Er zijn vijf aandachtsgebieden gedefinieerd die tot 2025 centraal staan in de aanpak, waaronder het beter verankeren van diversiteit en inclusie bij bijvoorbeeld accreditaties en subsidieaanvragen, betere monitoring en metingen, en het oprichten van een nationaal expertisecentrum. 

Mensenrechten

De Nederlandse Unesco Commissie onderschrijft het actieplan en vroeg bij het ontwerp van het plan aandacht voor enkele specifieke aandachtsgebieden. Ten eerste pleitte zij voor een aanpak gebaseerd op waarden en mensenrechten, in het bijzonder het recht op wetenschap, artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Op basis van dat recht kan iedereen gelijkwaardig deelnemen aan, en de vruchten plukken van, het wetenschappelijk bedrijf. Het nieuwe actieplan verwijst inderdaad naar artikel 27 en heeft daarmee een mensenrechtelijke grondslag. 

Mondiale dimensie

Ook wees de Commissie op het belang van een mondiale dimensie van het actieplan. Die refereert aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het Nederlandse wetenschapsveld om niet alleen hier, maar ook in andere delen van de wereld, te streven naar meer gelijkheid en inclusie in onderzoek en hoger onderwijs. Dat kan bijvoorbeeld door gendercriteria op te stellen voor internationale samenwerkingsverbanden. Het nieuwe actieplan erkent het belang van deze mondiale dimensie en verwijst ook naar de VN-agenda voor duurzame ontwikkeling, in het bijzonder SDG5 (gendergelijkheid) en SDG10 (inclusie).

Unesco Wetenschapsaanbeveling

De Commissie zou graag een koppeling zien van het nieuwe actieplan met de Unesco wetenschapsaanbeveling, een mondiale afspraak uit 2017 voor het inrichten van een robuust, inclusief, open en responsief wetenschapsstelsel in de Unesco-lidstaten. Unesco-aanbevelingen dienen als internationaal raamwerk voor nationale wetgeving, beleid en strategieën. Ook Nederland heeft deze Wetenschapsaanbeveling aangenomen als internationaal geldende norm. 

Loading...