Save the Date: Unesco Workshop over AI en Open Science

Save the Date: Unesco Workshop over AI en Open Science

23 september
Universiteit Leiden

Op 23 september vindt op de Universiteit Leiden een workshop plaats over kunstmatige intelligentie en Open Science.

For English, see below.

Veel wetenschappers zijn overtuigd: onderzoeksmogelijkheden veranderen door nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie. Met AI is het bijvoorbeeld mogelijk om veel data snel te analyseren. Maar wat nu als we de wetenschap meer open willen maken? Kan AI ons daarbij helpen?

Maandagmiddag 23 september organiseren de Nederlandse Unesco Commissie en de Unesco-leerstoel in Diversity and Inclusion in Global Science (Universiteit Leiden) een workshop over kunstmatige intelligentie en Open Science. De focus van de middag ligt op het betrekken van maatschappelijke belanghebbenden. Hoe kunnen AI-toepassingen ervoor zorgen dat een breder publiek bij onderzoek kan worden betrokken? En kan kunstmatige intelligentie een rol spelen bij het opzetten van projecten met burgerwetenschap (citizen science) of het versterken van wetenschappelijk vrijwilligerswerk?

Onderzoekers en andere belanghebbenden worden uitgenodigd om tijdens de workshop actief aan de slag te gaan met deze vragen en gedachten uit te wisselen over hoe AI een positieve bijdrage kan leveren aan het inclusiever maken van wetenschappelijk onderzoek. 

Wat: Workshop over AI en Open Science
Wanneer: Maandagmiddag 23 september 2024
Waar: Universiteit Leiden
Wie: Onderzoekers en andere belanghebbenden die werken aan het actief betrekken van verschillende actoren bij hun onderzoek.

Image

Save the Date: Unesco Workshop on AI and Open Science

Many scientists are convinced: research is evolving because of new artificial intelligence applications. For example, AI makes it possible to quickly analyze large datasets. But what if we want to make science more open? Can AI help us achieve this?

On the afternoon of Monday 23 September, the Netherlands Commission for Unesco and the Unesco Chair in Diversity and Inclusion in Global Science (Leiden University) will host a workshop on artificial intelligence and Open Science. The focus of the afternoon will be on the engagement of societal actors. How can AI applications help engage a broader audience in research? Can artificial intelligence play a role in launching citizen science projects or in enhancing scientific volunteering?

Researchers and other stakeholders are invited to actively engage with these questions during the workshop, and to share ideas on how AI can positively contribute to making scientific research more inclusive.

What: Workshop on AI and Open Science
When: Monday 23 September in the afternoon
Where: Leiden University
Who: Researchers and other stakeholders working on actively involving societal actors in their research

Loading...