Privacystatement Nederlandse Unesco Commissie

De Nederlandse Unesco Commissie bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig en verwerkt en beveiligt deze zorgvuldig.

De Commissie verwerkt alleen persoonsgegevens als er sprake is van werkzaamheden die voortvloeien uit haar kerntaken. Deze taken zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit (KB) dat ten grondslag ligt aan de Unesco Commissie. Artikel 3.1 van het KB stelt:

“De Commissie streeft er naar de doelstellingen van de Unesco zo breed mogelijk ingang te doen vinden in Nederland en bevordert de deelneming van daarvoor in aanmerking komende personen en instellingen aan de voorbereiding en uitvoering van programma's van de Unesco. Daartoe werkt zij samen met de Unesco, met de Nationale Unesco Commissies van de overige Lid-Staten van de Unesco en met de daarvoor in aanmerking komende personen en instellingen in Nederland en staat zij op hun verzoek Onze Ministers bij in hun contacten met de hiervoor bedoelde instanties, personen en instellingen.”

De Commissie deelt alleen persoonsgegevens met derden waar dit gerechtvaardigd is uit hoofde van deze netwerkfunctie. Dit gebeurt met maximale terughoudendheid: niet meer dan voor het doel noodzakelijk. De Commissie oordeelt dus van geval tot geval over de verwerking. Bij twijfel wordt vooraf toestemming gevraagd aan de betrokken persoon.

Website unesco.nl

De tweede kerntaak van de Commissie (KB 3.2) is het informeren van het algemeen publiek over de doelen en het werk van Unesco:

“De Commissie geeft voorlichting over de doelstellingen, het programma en de werkzaamheden van de Unesco. De Commissie werkt daartoe samen met andere instellingen in Nederland die zich bezig houden met het vergroten van de publieke belangstelling voor, voorlichting over of fondswerving ten behoeve van activiteiten van de Unesco.”

Het belangrijkste kanaal voor het uitoefenen van deze taak is de website unesco.nl waarop de Commissie berichtgeving plaatst over het werk van Unesco en de Commissie in brede zin.

Om deze site goed te laten functioneren en bezoekcijfers te kunnen monitoren maakt de site gebruik van functionele en analytische cookies.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Er wordt d.m.v. een functionele cookie gecontroleerd of uw apparaat, zoals uw computer, laptop of smartphone, JavaScript ondersteunt. JavaScript zorgt er onder meer voor dat u uitklapmenu’s ziet op de website. Als uw apparaat geen JavaScript ondersteunt, wordt de website niet op de juiste manier weergegeven.

Analytische cookies

De site unesco.nl gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te meten en te analyseren. De analyse vindt plaats in het pakket Google Analytics. De Nederlandse Unesco Commissie heeft hiertoe een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google.

We kunnen daarmee bekijken hoeveel bezoek de site of een bepaalde pagina ontvangt. Voordat de gegevens van bezoekers worden verwerkt, wordt eerst het ip-adres van de bezoeker geanonimiseerd. Omdat de gegevens anoniem worden verwerkt is toestemmingsverlening voor het gebruik van deze cookies niet vereist onder de GDPR / AVG.

De Unesco Commissie deelt de bezoekersinformatie niet met Google en heeft Google geen toestemming verleend de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, zoals DoubleClick of Adwords.

Gegevens die binnen Google Analytics worden verwerkt, worden opgeslagen buiten de Europese Unie. Dat is toegestaan onder de wet GDPR / AVG omdat Google gecertificeerd is voor het EU-US Privacy Shield.

De geanonimiseerde site-statistieken worden 50 maanden bewaard om een overzicht beschikbaar te hebben van de ontwikkeling van de bezoekcijfers door de jaren heen. Dit overzicht is noodzakelijk om verantwoording af te kunnen leggen aan de Nederlandse overheid over de uitvoering en ontwikkeling van de tweede kerntaak van de Unesco Commissie.

Aanmelden nieuwsbrief

Meldt een websitebezoeker zich aan voor de nieuwsbrief van de Nederlandse Unesco Commissie, dan gebruikt de Commissie diens e-mailadres en naam uitsluitend om deze nieuwsbrief te sturen. Wanneer de abonnee zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de verzendlijst verwijderd. In elke editie van de nieuwsbrief staat een afmeldlink.

Met het bedrijf dat de gegevens voor de nieuwsbrief verwerkt, Mailchimp, is door de Nederlandse Unesco Commissie een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Gegevens die worden verwerkt door Mailchimp, worden opgeslagen buiten de Europese Unie. Dat is toegestaan onder de wet GDPR / AVG omdat Mailchimp gecertificeerd is voor het EU-US Privacy Shield.

Gebruik van namen, foto’s, video’s

Unesco.nl is een nieuwswebsite die actuele berichtgeving brengt over Unesco in brede zin. In de nieuwsberichten, achtergrondpagina’s en dossiers staan namen vermeld van personen die betrokken zijn bij de beschreven onderwerpen. Deze gegevensverwerking vindt haar grondslag in het algemeen belang dat de Commissie dient, voortvloeiend uit haar wettelijke voorlichtingstaak.  

In de berichten, pagina’s en dossiers op Unesco.nl worden beelddragers als foto’s en video’s gebruikt. Ook hiervoor beroept de Commissie zich op het algemeen belang.

Als u vindt dat het gebruik van een naam, een foto of video uw privacy aantast of u wilt uw eerder gegeven toestemming voor gebruik intrekken, dan kunt u contact opnemen via info [at] unesco.nl.

Meer informatie

Heeft u twijfels over de rechten op de aangeboden informatie? Of wilt u de informatie nog verder gebruiken, zoals doorleveren aan derden of commercieel verwerken? Neem dan contact op met de Nederlandse Unesco Commissie via info [at] unesco.nl of telefoonnummer 070 – 4 260 263.

Heeft u een klacht?

Bent u het niet eens met de wijze waarop de Nederlandse Unesco Commissie persoonsgegevens verwerkt dan kunt u hierover een klacht indienen via info [at] unesco.nl.

Functionaris Gegevensbescherming

Het bureau van de Nederlandse Unesco Commissie is een onderdeel van Stichting Nuffic. Nuffic heeft voor de organisatie een functionaris gegevensbescherming aangesteld: Sjoera Nas, te bereiken via jz [at] nuffic.nl of 070-4260260.

Bewaren en laten verwijderen

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig:

  • Sollicitatiebrieven en CVs worden 3 maanden na afsluiting van de procedure vernietigd;
  • Open sollicitaties bewaren we niet langer dan 24 maanden;
  • Persoonlijke gegevens verzameld voor een door de Commissie georganiseerde bijeenkomst of project bewaren we niet langer dan 12 maanden na afsluiting van de bijeenkomst of het project.
  • Foto’s van bijeenkomsten en projecten die tot personen herleidbaar zijn worden niet langer dan 36 maanden bewaard.
  • De Commissie beschikt over een elektronisch bestand met contactpersonen uit het professionele veld en de overheid. De verwerking hiervan dient het algemeen belang dat voortvloeit uit het Koninklijk Besluit dat ten grondslag ligt aan de Commissie. Dit bestand wordt regelmatig geschoond.

Wij verwerken en beveiligen uw gegevens zorgvuldig. U kunt de gegevens die wij over u hebben vastgelegd opvragen, en verzoeken om aanpassing of verwijdering door een bericht te sturen naar info [at] unesco.nl.
 
Indien wij uw persoonsgegevens in de toekomst voor doelen zullen verwerken die niet voortvloeien uit het algemeen belang van de Commissie, dan zullen wij u daar apart toestemming voor vragen.

Copyright Nederlandse Unesco Commissie

Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot deze website – waaronder de teksten en afbeeldingen/video’s – berusten bij de Nederlandse Unesco Commissie, tenzij anders is aangegeven. Voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het toegestaan om teksten te hergebruiken, mits u een hyperlink opneemt naar de bron van de overgenomen tekst. Foto’s mag u niet gebruiken.

Logo

De logo’s van de VN-organisatie Unesco, gevestigd in Parijs, mogen niet worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Unesco. De Nederlandse Unesco Commissie, gevestigd in Den Haag, verleent uitsluitend het recht aan derden haar logo te gebruiken indien vooraf schriftelijke toestemming is gegeven. Dat laatste komt regelmatig voor bij projecten die nauw aansluiten bij de doelen van de Unesco Commissie.

Iedere lidstaat van Unesco heeft een eigen Unesco Commissie. De Nederlandse Commissie bestaat uit maximaal elf leden die elk deskundig zijn op een werkterrein van de organisatie: Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Communicatie & Informatie. 

Uitkomsten

Wereldwijd zijn er zo'n 200 Unesco Commissies. De Nederlandse Commissie bestaat uit maximaal elf leden. De nadruk van de werkzaamheden ligt bij de coördinatie van het Unesco-Scholennetwerk, erfgoed in gevaar, en duurzame toegang tot informatie. Daarnaast houdt de commissie zich structureel bezig met de Unesco-cultuurconventies, vrouwen in de wetenschap en journalistenveiligheid.

Meer berichten