Hoe gaat de wereld het Ontwikkelingsdoel voor onderwijs bereiken?

In januari vond in Parijs een internationaal symposium plaats over onderwijsbeleid. Zo’n 250 internationale experts waren daarbij vertegenwoordigd. De centrale vraag was hoe de wereld het nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoel voor Onderwijs (SDG4) kan bereiken in 2030. 

Waar het Millenniumdoel voor onderwijs (geldig tot 2015) nog gericht was op de toegang tot basisonderwijs voor iedereen, is de nieuwe onderwijsdoelstelling meer gericht op kwaliteit van onderwijs en op inclusieve toegang.  

In 2030 is kwaliteitsonderwijs voor iedereen verzekerd, waarbij meisjes, minderheidsgroepen en armen gelijkwaardig toegang hebben tot het onderwijs. Iedereen wordt aangespoord een leven lang te leren.

Het bereiken van dit doel is een zeer ingewikkelde opgave. Veel zal afhangen van de aanpak van scholen zelf, en of de verbeteringen die bedacht en doorgevoerd worden ook in beeld zijn te krijgen. En of overheden daarbij de juiste sturing weten te geven.

De opvattingen over hoe de drie bovengenoemde aspecten ingezet kunnen worden lopen vooralsnog behoorlijk uiteen.

Grofweg zijn ze te verdelen in enerzijds het accountability-denken en anderzijds de pragmatische benadering. De eerste groep verwacht heel veel van vergelijkend internationaal onderzoek. Dat gaat soms zo ver dat er gesteld wordt dat ‘meten het onderwijs verbetert’. Dat kan ertoe leiden dat er een enorme druk komt te staan op het onderwijs, om van alles en nog wat volgens internationale onderzoeksmaatstaven te meten. De pragmatische benadering probeert te kijken naar de beleidsmaatregelen die lokaal zijn ingezet en hoe onderzoek de resultaten daarvan kan helpen verbeteren.

In beide gevallen wordt veel verwacht van dencentralisering, het zo laag mogelijk leggen van de verantwoordelijkheden in het onderwijssysteem. Bij de eerste leidt dat tot een nog grotere verzwaring van het takenpakket. Bij de tweede benadering neemt de druk ook toe, maar wordt dat ondersteund door de uitkomsten van pragmatisch onderzoek. De komende maanden zal moeten blijken welke indicatoren internationaal en nationaal gekozen zullen worden, om de inspanningen voor het bereiken van SDG4 vorm te geven.

Met dank aan Jan Berkvens
Internationaal curriculumexpert (SLO)

In september 2015 spraken de lidstaten van de VN af om samen te werken in het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG's). Doel vier daarvan luidt "to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all"
UNESCO is de uitvoerder van dit onderwerp, publiceerde het Framework for Action, en publiceert de resultaten in het jaarlijkse Global Education Monitoring Report. 

De Nationale UNESCO Commissie organiseert de jaarlijkse Nederlandse lancering van het Global Education Monitoring Report en volgt de ontwikkelingen rond SDG4 op de voet.  

Meer berichten