Unesco-school
Over deze foto

Porta Mosana College

Porta Mosana College

Porta Mosana College

In een veilig en inspirerend leer- en leefklimaat wordt leerlingen uit zowel onze stad als streek de gelegenheid geboden zichzelf te ontplooien. Ons onderwijs is dan ook sterk gericht op de persoonlijke groei van elke leerling. Elke leerling wordt uitgedaagd om zijn eigen grenzen op te zoeken en te verleggen.

Talentontwikkeling en persoonlijke groei zijn heel divers. Een centrale rol spelen hierbij  het verwerven van kennis, het aanleren van vaardigheden en het ontwikkelen van een attitude van een leven-lang-leren.

Onze locatie biedt leerlingen de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen: op het gebied van moderne vreemde talen (versterkt talenonderwijs en tweetalig vwo), op het gebied van verrijking en verdieping (Begaafdheidsprofielschool) en op het gebied van sport (Porta Sport en het eindexamenvak Bewegen Sport en Maatschappij). Daarnaast is het  belangrijk dat al onze leerlingen over de landsgrenzen heen kijken: kennis en burgerschapsvorming in een internationale omgeving.

Het Porta Mosana College maakt deel uit van het wereldwijd Unesco scholennetwerk:  Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn hier belangrijke doelstellingen. 

Binnen het netwerk van Unescoscholen neemt de school deel aan een interculturele dialoog met scholen uit verschillende landen, waarbij het leren van elkaar het uitgangspunt is. Een belangrijke doelstelling is dat er een schoolklimaat heerst, waarin leerkrachten en leerlingen met verschillende achtergrond  harmonieus kunnen samenwerken.

Ook hieraan zijn onderwijsprojecten gekoppeld. In de brugklas wordt het spel Een culturele reis rond de wereld gespeeld. Via dit project maken leerlingen op een leuke en simpele manier kennis met Unesco en het begrip immaterieel erfgoed.

Oude Molenweg 130
NL-6228 XW Maastricht