Unesco-scholendag 2020

Unesco-scholendag 2020

5 oktober 2020
Online via MS Teams

De Unesco-scholendag 2020 biedt een online programma van korte presentaties over allerlei onderwerpen die voor Unesco-scholen relevant zijn. Scholen presenteren eigen activiteiten, u kunt met elkaar in gesprek over bijvoorbeeld internationalisering tijdens corona, of luisteren naar presentaties over wereldburgerschap en kinderrechten.

Aanmelden voor de Unesco-scholendag kan via info@unesco.nl. U ontvangt dan de links naar de presentaties in uw mail. Er zijn steeds twee workshops tegelijk. Iedere sessie krijgt een eigen link in MS Teams.

Sessielijn A

13.00 uur. Wereldburgerschap in het onderwijs, binnen en buiten het Unesco-scholennetwerk (Miguel Heilbron, Fawaka Wereldburgerschap) 
Miguel Heilbron biedt met Fawaka Wereldburgerschap een gestructureerde aanpak voor basisscholen en middelbare scholen om invulling te geven aan wereldburgerschapsonderwijs. Miguel was begin dit jaar bij de Unesco-scholen-Tweedaagse in Groesbeek om te praten over het uitwisselen van ervaringen rondom wereldburgerschapsactiviteiten op de scholen in het netwerk. Recent gaf hij in het tv-programma Brainwash Talks een speech waarin hij opriep wereldburgerschap op alle Nederlandse scholen te verankeren. Daarbij verwees hij naar de wettelijke taken van scholen om burgerschap in het onderwijs vorm te geven. Ook de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) vragen om onderwijs in wereldburgerschap. Miguel zal hierop reflecteren en ingaan op wereldburgerschapsactiviteiten op zowel scholen in het Unesco-netwerk als daarbuiten.

13.30 uur. Een spijkerbroek is ook een wereldburger (Laurence Guérin, lector Wereldburgerschap Haagse Hogeschool)
In deze sessie bespreken we een project waaraan leerlingen van groep 7 en 8 van acht basisscholen deelnamen, om de reis van katoen te volgen van de katoenboer, via de kledingkast naar het recyclen. Ook bespreken we hoe de leerlingen verschillende perspectieven innamen (economische, ecologische en sociaal-culturele) en hoe hun houding tegenover wereldvraagstukken veranderde: maakten ze zich meer zorgen of hadden ze juist meer vertrouwen?

14.00 uur. Unesco-café 
Een gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over een specifiek thema. Ditmaal: Unesco-activiteiten in tijden van corona.

14:30 uur. De 17 SDG's en 17 opgaven waaraan scholen kunnen werken om te verduurzamen (Rob de Vrind, Koning Willem I College)
Koning Willem I College Presentator: Rob de Vrind. In Nederland werken de meeste scholen met ‘the whole school approach’. Die gaat over visie, curriculum, didactiek, schoolmanagement, docententraining en de samenleving. In het MBO en HBO, maar nu ook in het VO, bestaat er een website van de sustainabul waarop scholen aan de hand van 17 vragen invullen hoe ze daarmee omgaan. De deelnemers kunnen dat onderling inzien en ranken. Zo leren we snel van elkaar en kan je ook de school van het jaar kiezen. Dus 17 vragen voor de 17 global goals. Hiermee kan je concreet de schouders zetten onder de Unesco-doelstellingen. Er zal ook een filmpje te zien over hoe een ROC dat heeft aangepakt.

15.00 uur. Polderen als Immaterieel erfgoed (Zeno van der Zalm, Leo Kanner College)
In samenwerking met Unesco heeft het Leo Kannercollege deelgenomen aan een project / training over het onderwerp immaterieel erfgoed. Het doel van de training was om vanuit elf verschillende Europese landen/scholen een boekwerk te maken, dat best practices bevat en een handleiding die andere Europese scholen kunnen gebruiken om tot vergelijkbare uitkomsten te komen. Het uitgangspunt hierbij is dat immaterieel erfgoed wordt gebruikt om kennis aan te leren. Voor dit project heeft het Leo Kannercollege het immaterieel erfgoed ‘polderen’ gekozen. Daaruit is een lessenserie gemaakt waarbij de leerlingen uiteindelijk in een simulatie een polderoverleg naspelen.
Gezien het leerrendement is het de hoop dat meer scholen in Nederland dit project gaan draaien. Het idee is tweeledig: het project draagt bij aan de (burgerschaps)vorming van leerlingen en helpt bij de borging van het polderen. Ter voorbereiding is het polderen gedocumenteerd bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Tot op heden is het opgenomen in de categorie netwerk, maar het uiteindelijke doel is een inschrijving op de (internationale) Unesco-lijst van immaterieel erfgoed.

Interesse gewekt?
Tijdens de presentatie van 30 minuten zal Zeno ingaan op de concrete uitwerking van de lessenserie en hoe Unesco-scholen de gemeenschap kunnen zijn achter dit immateriële erfgoed.

15.30 uur. Wat doet een Unesco-leerlingenwerkgroep? (Leerlingen Keizer Karel College) 
Activiteiten van een leerlingenwerkgroep: de werkgroep van het Keizer Karel College organiseerde een inzamelingsactie voor de voedselbank. Zij vertellen hoe dit tot stand is gekomen en delen de resultaten.

 

Sessielijn B

13.30 uur. Aanhaken bij Internationale dagen van Unesco / de Verenigde Naties (docent ROC Friesland College)
ROC Friesland College organiseerde activiteiten in het kader van de dag van de mensenrechten (dec 2019) en internationale vrouwendag op 8 maart. 

14.00 uur. Gastlessen van de Unesco-jongerencommissie 
De Unesco Jongerencommissie geeft gastlessen en kan helpen bij het opzetten van een leerlingenwerkgroep.

14.30 uur. Unesco-café 
Unesco-café - een gelegenheid om met elkaar uit te wisselen over een specifiek thema. Ditmaal: lesgeven aan diverse leerlingpopulaties en inclusiviteit.

15.00 uur. De wereldweken van het Comenius College
Inspireer… De leerlingen krijgen soms te weinig mee van de wereld waarin we leven. Daarom heeft het Comenius College Nieuwerkerk besloten om drie projectweken in het leven te roepen. Deze, aan Unesco-thema’s gekoppelde, weken inspireren de leerlingen om verder te kijken dan hun eigen dorp, school en vereniging. Alle leerjaren hebben verschillende workshops zoals ‘het repaircafe’ of ‘verdraaid goed’ waarin ze aan de slag kunnen met duurzaamheid. Of in het thema wereldburgerschap & mensenrechten een excursie naar het Humanity House in Den Haag. In deze presentatie deelt de school haar ervaringen en hoopt ze andere scholen te inspireren om, samen met de leerlingen, de wijde wereld in te stappen.

15.30 uur. Lot's Foundation: kinderrechten (Malou van der Starre)
Kinderen die hun rechten kennen, staan sterker in hun schoenen, kunnen beter voor zichzelf opkomen en gaan met meer zelfvertrouwen de toekomst tegemoet. Daar zet Lot’s Foundation zich op een creatieve en educatieve manier voor in.

Hoe doet de Lot's Foundation dat? Het doel is om kinderrechteneducatie (passend bij wereldoriëntatie en burgerschap) een plek te geven in het onderwijs. De stichting ondersteunt scholen hierbij. School is de plek om álle kinderen van jongs af aan bekend te maken met hun rechten. Malou zal vertellen over de inzet van Lot in de klas, over het lesmateriaal 'Onderzoek met Lot', Lot's Channel en de workshops die Lot aanbiedt voor de basisschool (midden- en bovenbouw) en de onderbouw VO.

Aanmelden voor de Unesco-scholendag kan via info@unesco.nl. U ontvangt dan de links naar de presentaties in uw mail. Er zijn steeds twee workshops tegelijk. Iedere sessie krijgt een eigen link in MS Teams.

Loading...