Nederlandse hoogleraar benoemd op Unesco-leerstoel in Oeganda

Nederlandse hoogleraar benoemd op Unesco-leerstoel in Oeganda

Prof. dr. Jacques Zeelen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is onlangs benoemd op de nieuwe Unesco-leerstoel Lifelong Learning, Youth and Work aan Gulu University in Oeganda. De Unesco chair zal een bijdrage leveren aan de professionalisering van universitaire medewerkers en professionals uit de beroepseducatie. 

Motivatie

Zeelen: “De belangrijkste motivatie voor mij om in deze nieuwe baan aan de slag te gaan is de maatschappelijke problematiek van jongeren in ontwikkelingslanden. Grote groepen jongeren raken gemarginaliseerd en worden toenemend kwetsbaar voor extreme armoede, uitbuiting, criminaliteit en allerlei vormen van misbruik – niet in de laatste plaats door mensen met dubieuze politieke agenda’s. Het noorden van Oeganda is bij uitstek een voorbeeld waar al deze zaken samenkomen. Een kwalitatief goede beroepseducatie kan van doorslaggevende betekenis zijn om hun toekomst op een menswaardige manier vorm te geven”. 

Doelstellingen

De Unesco-leerstoel kent de volgende doelstellingen: 

  • Het ontwikkelen van participatieve onderzoeksmethoden en het – via onderzoek – verder ontwikkelen van de beroepseducatie in relatie tot het gebied van loopbaanontwikkeling en lifelong learning.
  • Het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden tussen universiteiten, beroepsopleidingen, bedrijven en lokale gemeenschappen, zodat jongeren de vaardigheden en mogelijkheden ontwikkelen om een volwaardige plaats in de samenleving in te kunnen nemen. Hierbij zal ook samengewerkt worden met ministeries, NGO’s en jongerenorganisaties.
  • De leerstoel zal zich inzetten, door middel van onderzoek, seminars, conferenties en publicaties, voor het versterken van de onderzoeks- en praktijknetwerken op het gebied van beroepseducatie en lifelong learning in de Oost-Afrikaanse regio.

Samenwerking

Bij al deze activiteiten zal voortgebouwd worden op de jarenlange onderzoeksactiviteiten van het Youth, Education and Work (YEW)-netwerk waarin ook wetenschappers uit Sub-Sahara Afrika deelnemen. Dit netwerk heeft al diverse proefschriften, masterscripties en beleidsvoorstellen voortgebracht. Ook zal nauw samengewerkt worden met de GSG-leerstoel van Zeelen in Groningen en de onderzoeksgroep Lifelong Learning aan de RUG. 

SDGs

De Unesco-leerstoel sluit goed aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde Naties. SDG4 stelt dat in 2030 alle mensen onderwijs moeten krijgen van goede kwaliteit en dat de mogelijkheden voor lifelong learning moeten worden gestimuleerd. “Vanuit de nieuwe leerstoel willen we een bijdrage leveren aan het realiseren van deze doelstelling en via ons onderzoek en de innovatieve programma’s beleidsvoorstellen aandragen die ook voor Unesco-activiteiten in andere landen van belang kunnen zijn. Het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere Unesco-leerstoelen kan hierbij helpen”.

Ervaring

Jacques Zeelen is een sociaal-wetenschapper met jarenlange ervaring in de volwasseneneducatie en sociale interventie. Hij werkte naast aan de RUG ook jarenlang aan de University of  Limpopo in Zuid-Afrika. Begin 2014 werd hij benoemd tot hoogleraar ‘Lifelong Learning and Social Intervention in the context of Globalisation’ aan de RUG.

Loading...