‘Betrek erfgoed en cultuur bij klimaatadaptatiebeleid’

‘Betrek erfgoed en cultuur bij klimaatadaptatiebeleid’

Op 25 en 26 januari vindt de klimaatadaptatietop CAS2021 plaats. De Unesco Commissie vraagt op de top aandacht voor cultuur en erfgoed bij klimaatadaptatie. (For English see below)

Klimaatverandering kan grote gevolgen hebben voor ons erfgoed, maar erfgoed kan ons juist ook beschermen. Cultuurhistorische kennis en erfgoed zijn belangrijke middelen om in te zetten bij lokale klimaatadaptatiestrategieën. De Nederlandse Unesco Commissie draagt uit dat klimaatadaptatie niet alleen een kwestie is van het toepassen van de ‘beste’ technische of bestuurlijke oplossingen, maar dat het vooral ook een menselijke en culturele opgave is. Culturele oplossingen zoals lokale en traditionele vormen van kennis, het voortbouwen op ervaringen uit het verleden en het inzetten van cultuur en erfgoed zijn van vitaal belang om deze noodzakelijke verandering in mind set te realiseren en klimaatactie inclusiever én meer maatschappelijk geaccepteerd te maken.

Lokale tradities

Commissievoorzitter Kathleen Ferrier: “Wanneer klimaatadaptatie gestoeld is op lokale tradities en gebruiken, stelt het lokale gemeenschappen in staat om zelf het heft in handen te nemen en verandering in gang te zetten. Het helpt ook om burgers te laten meebeslissen over de aanpak van klimaatadaptatie, waardoor het draagvlak voor beleidsbeslissingen wordt vergroot”.

De Climate Adaptation Summit, waarvan Nederland gastland is, brengt wereldleiders bijeen om oplossingen te vinden om ons aan te passen aan de effecten van klimaatverandering, zoals zeespiegelstijging, extreme droogte of hitte en overstromingen. Premier Mark Rutte en minister Cora van Nieuwenhuizen verwelkomen onder meer de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron, de Britse premier Boris Johnson, de kersverse klimaatgezant van de VS John Kerry en secretaris-generaal van de VN António Guterres.

Side event

De Nederlandse Unesco Commissie organiseert een side-event op de top, waar ze op cultuur gebaseerde oplossingen voor klimaatadaptatievraagstukken presenteert.

U vindt het side event via deze link.

Het achtergrondpaper Changing minds not the climate: culturele oplossingen voor lokale klimaatadaptatie licht de aanpak en visie van de Commissie verder toe.

De Commissie verzamelde uiteenlopende praktische voorbeelden uit het Koninkrijk der Nederlanden waaruit we lessen kunnen trekken over het grote potentieel van culturele oplossingen bij lokale klimaatadaptatie. Deze voorbeelden zijn een belangrijke inspiratie geweest voor de totstandkoming van de zienswijze van de Commissie. Andersom laten deze vier voorbeelden ook zien hoe deze visie uitpakt in de praktijk. Ze worden gepresenteerd in ons best practices paper.

Verklaring

Lees hier de volledige verklaring van de Commissie over de rol van erfgoed en cultuur bij klimaatbeleid.

Update: bekijk het side event

Culture and Heritage need to be a part of climate adaptation

The Netherlands Commission for Unesco calls for a greater recognition of the power of employing culture, heritage and traditional knowledge in climate action. The Call is made in light of the international Climate Adaptation Summit which takes place on January 25 and 26.

A human and cultural challenge

Not only does climate change force us to protect our heritage, our heritage can also protect us. Culture, heritage and historical knowledge are powerful assets for local climate adaptation strategies. The Commission expresses its conviction that climate adaptation is not just a matter of finding the best technical or management solutions; rather, it is a human and cultural challenge. Culture-based solutions such as local and traditional forms of knowledge, building on experiences from the past, and the use of culture and heritage are of vital importance in order to create the necessary change in mindset and to make climate action more inclusive and socially acceptable.

Kathleen Ferrier, President of the Commission: “When climate adaptation is built on local traditions and customs it provides agency for community groups to be in the driver’s seat of change, and as such, it helps to democratize climate action and enhance public support for climate policies.”

The Climate Adaptation Summit, hosted by the Netherlands, brings together world leaders to find solutions to adjusting to the effects of our changing climate, such as sea level rising, extreme drought and heat or floodings. Prime Minister Mark Rutte and Minister Cora van Nieuwenhuizen welcome, amongst others, German Chancellor Angela Merkel, French President Emmanuel Macron, British Prime Minister Boris Johnson, the new Climate Envoy of the US John Kerry, and UN Secretary-General António Guterres.

Side event

The Netherlands Commission for Unesco organizes a side event at the summit to present a culture-based approach to climate adaptation. Our background paper Changing minds, not the climate: culture-based solutions to local climate adaptation further illustrates our approach and vision.

The Commission has collected a number of practical examples from the Kingdom of the Netherlands, from which lessons can be drawn about the great potential of culture-based solutions to local climate action. These examples have been a vital source of inspiration towards shaping our vision. Conversely, these four examples demonstrate how our vision resonates in practice. They are presented in our best practices paper.

Read the Commission’s full statement about the role of heritage and culture in climate action

Loading...