Hans van Delden nieuwe voorzitter van Bio-ethiek Comité van UNESCO

Prof. dr. Hans van Delden, hoogleraar medische ethiek aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht, is begin oktober gekozen tot voorzitter van UNESCO’s internationale comité voor bio-ethiek (IBC). Van Delden zal de uitvoering gaan leiden van de werkprogramma's van het IBC voor de periode 2016-2017. Hij is oud-lid van de Nationale UNESCO Commissie.

Prof. dr. Hans van Delden

Wat is het IBC?

Het IBC is een expertorgaan dat bestaat uit 36 vooraanstaande bio-ethici die op persoonlijke titel lid zijn vanwege hun internationale expertise en erkenning. Het comité heeft als taak om zowel overheden als de gezondheidszorg te adviseren op het gebied van bio-ethische vraagstukken die grensoverschrijdend zijn, zoals genetische manipulatie, het groeiend gebruik van medische zelftesten of prenatale diagnostiek om aangeboren of erfelijke afwijkingen bij het ongeboren kind op te sporen. Deze ontwikkelingen schepen medisch personeel en ouders op met nieuwe verantwoordelijkheden die om een ethisch kader vragen.

Het comité brengt advies uit op basis van internationale principes die zijn vastgelegd in de Universal Declaration on Bioethics and on Human Rights (2005). Een voorbeeld is het principe van benefits sharing: de resultaten van medisch onderzoek moeten niet alleen de farmaceutische industrie ten goede komen maar ook de burgers. De IBC-adviezen helpen overheden en gezondheidsspecialisten om deze ethische principes te interpreteren en in de praktijk te brengen. UNESCO faciliteert deze implementatie vervolgens door onder meer de oprichting van nationale bio-ethiek comités, het geven van workshops en het ontwikkelen van bio-ethische modules voor medisch onderwijs.

Toekomst

Beoogde thema’s voor de komende periode zijn: 

  • Immigranten en vluchtelingen: de toestroom stelt de maatschappij voor ethische vragen zoals de gelijke toegang tot gezondheidszorg. Soms worden alleen immigranten uit bepaalde landen toegelaten met als gevolg dat andere immigranten geen toegang tot medische hulp krijgen. Een vraag die onderzocht kan worden is in hoeverre de huidige bio-ethische instrumenten voorzien in dit mensenrechtenvraagstuk;
  • Big data en gezondheidszorg: er is steeds meer persoonlijke informatie over de gezondheid van mensen beschikbaar in onderzoeksdatabanken, en ook bij bedrijven uit de farmaceutische en ICT-industrie. Het is echter onduidelijk hoe met deze informatie wordt omgegaan . Een vraag die onderzocht kan worden is wat de impact van deze situatie is op de privacy en ook op de gezondheid van mensen.

Van Delden zal ook een rol spelen in de 11e Global Summit of National Bioethics Committees die UNESCO en de Wereldgezondheidsorganisatie samen organiseren in maart 2016 in Berlijn.

Om mondiale problemen aan te pakken is wetenschappelijke samenwerking van groot belang. Unesco stimuleert een gezamenlijke aanpak van onderwerpen als klimaatverandering, ethiek, armoede en natuurrampen. Als enige organisatie binnen de VN met een mandaat voor wetenschap stimuleert zij wetenschappelijke samenwerking over de grenzen van disciplines en landen heen.

More articles