UNESCO-scholen dragen bij aan #onderwijs2032

In het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs worden leerlingen voorbereid op de toekomst. Ze leren kennis, vaardigheden en houdingen die ze later nodig hebben om te kunnen leren, werken en functioneren in de maatschappij. Maar de maatschappij verandert. Welke kennis en vaardigheden hebben leerlingen voor nu en in de toekomst nodig? De Rijksoverheid wil hierover een dialoog aangaan met leerlingen, leraren, ouders, scholen en andere belangstellenden. Dit moet leiden tot een vernieuwd curriculum. Een curriculum dat voorbereidt op die toekomst. Aan deze discussie over curriculum van de toekomst willen de UNESCO-scholen graag deelnemen.

Op UNESCO-scholen is het vergroten van internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit een belangrijke doelstelling. Vanuit de UNESCO-missie “Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed” werken zij aan een op internationalisering gericht profiel.

Les op een UNESCO-school.

Het onderwijs op deze scholen is gebaseerd op vier pijlers en vier thema’s. De vier pijlers voor onderwijs voor de 21e eeuw worden ook wel de ‘pijlers van Delors’ genoemd. Deze pijlers zijn gericht op vaardigheden die van belang zijn nu en in de toekomst: learning to know, learning to do, learning to be en learning to live together. De pijlers zijn vervolgens van toepassing op de vier UNESCO-thema’s: Vrede en Mensenrechten, Wereldburgerschap en Intercultureel leren en Duurzame ontwikkeling. Deze thema’s bieden de leerlingen een perspectief op de wereld, waar we met elkaar verantwoordelijk zijn voor de toekomst en voor respect en begrip voor elkaar.

De belangstelling onder Nederlandse scholen voor het UNESCO-scholennetwerk groeit sterk. We merken dat scholen op zoek zijn naar manieren om enerzijds waarden breed een plaats te geven in het onderwijs en anderzijds om samenhang aan te brengen in de grote diversiteit aan internationaliserende activiteiten. De vier pijlers en de vier thema’s blijken voor scholen goede handvatten te zijn om het onderwijs in samenhang aan te bieden. Het gaat nadrukkelijk om het schoeien van het onderwijs op een andere leest.

Om deze visie op onderwijs zinvolle input te laten zijn voor de Onderwijs2032-discussie, hebben de scholen de vier pijlers langs de lat van Onderwijs2032 gelegd. Door de drie dimensies Kennisvorming, maatschappelijke toerusting en persoonsvorming te betrekken op de vier pijlers is een interessante matrix ontstaan. Per dimensie hebben de scholen de pijlers bekeken en hier doelen bij geformuleerd, zoals ze die in hun onderwijs vorm willen geven. Om een idee te geven hoe UNESCO activiteiten bijdragen aan het verwezenlijken van de doelen, is een aantal internationaliseringsactiviteiten als voorbeeld opgenomen. De gekozen activiteiten zijn niet uitputtend. Per activiteit is aangegeven hoe bepaalde doelen van de matrix aan de orde komen.

De matrix en voorbeelden zijn tot stand gekomen tijdens een UNESCO-scholenconsultatie en een werksessie met een vertegenwoordiging van de scholen. De voorbeelden zijn dus bestaande activiteiten die op de scholen in het kader van internationalisering plaatsvinden. Het maken van de matrix heeft een extra dimensie gegeven aan de doelen die we niet altijd even expliciet omschreven hadden, maar die impliciet wel ten grondslag lagen aan de hier gepresenteerde activiteiten. De matrix past binnen de overtuiging en uitgangspunten van UNESCO.

Het gehele document is hier te vinden.

 

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten