UNESCO op de Berlijn-10 Conferentie Stellenbosch

Sinds de ondertekening van de Berlijndeclaratie in oktober 2003 zijn de jaarlijkse Berlijnconferenties belangrijke mijlpalen waarop academici, bibliothecarissen, uitgevers en andere betrokkenen de ontwikkelingen rond Open Access in kaart brengen. In november 2012 vond de tiende Berlijnconferentie plaats, voor het eerst in Afrika, en voor het eerst met medewerking van UNESCO.

Instellingen die de Berlijndeclaratie ondertekenen, beloven zich in te zetten voor zo breed mogelijke toegang tot wetenschappelijke publicaties en de daarvoor noodzakelijke overgang van traditioneel publiceren naar Open Access publiceren te ondersteunen. Onder Open Access worden de kosten voor publicatie niet gedragen door de lezer (abonnement), maar door de auteurs (author fees).

Het thema van de conferentie was Networked science in a networked world, dat op een zeer indringende manier geïllustreerd werd in de presentatie van Jasper Horell over de bouw van de Square Kilometer Array, de grootste radiotelescoop ter wereld, waarvan de antennes vooral in de Zuid-Afrikaanse woestijn opgesteld zullen worden.

UNESCO verzorgde een training over Open Journal Systems (OJS): een open source systeem voor het publiceren van wetenschappelijke tijdschriften ontwikkeld door het Public Knowledge Project. De Nationale UNESCO Commissie organiseerde een workshop over de rol van Nationale Academies van Wetenschappen en andere nationale wetenschapsinstellingen bij het bevorderen van Open Access in hun landen. De deelnemers aan deze workshop stelden verschillende aanbevelingen, zoals het agenderen van Open Access op de top van de Europese Unie en Afrikaanse Unie in 2014. Ook riepen zij UNESCO op om als eerste VN-organisatie de Berlijndeclaratie te onderschrijven.

Aan het slot van de conferentie werd aan 28 Afrikaanse instellingen die recentelijk de Berlijndeclaratie ondertekend hebben een getuigschrift uitgereikt.

Link naar de aanbevelingen van de workshop

Moderne informatie- en communicatietechnologieën hebben het uitwisselen van kennis eenvoudiger gemaakt dan vroeger. Maar geldt dat ook voor wetenschappelijke kennis? Hoe worden publicaties en data beschikbaar gesteld en voor wie zijn zij toegankelijk? En hoe kunnen we de duurzame toegang tot publicaties en data (op papier én digitaal) waarborgen? 

Uitkomsten

De Nationale UNESCO Commissie heeft meegeschreven aan de Open Access strategie die op de Algemene Conferentie in 2011 is aangenomen. Daarnaast neemt de Commissie actief deel aan conferenties over het onderwerp, of stelt experts in de gelegenheid daaraan deel te nemen.

Meer berichten