Uitwisselen en delen: de UNESCO-scholendag 2015

Samen aan de slag om concrete activiteiten te verzinnen voor op school, om ervaringen uit te wisselen en elkaar tips te kunnen geven. Dat was de uitdrukkelijke wens van de scholen voor de UNESCO-scholendag 2015.
Op 5 oktober, World Teacher’s Day, kwamen een kleine 90 docenten bijeen in de lokalen van Inholland Den Haag. De meeste UNESCO-scholen waren vertegenwoordigd, evenals een tiental scholen met belangstelling om in de toekomst aan het netwerk deel te nemen.

Het programma bood twee rondes van vier workshops, ieder gewijd aan één van de vier UNESCO-thema’s: Vrede en Mensenrechten, Wereldburgerschap, Intercultureel leren en Duurzame Ontwikkeling. Het college voor de rechten van de mens, War Child, het Oostvaarders College en Both Ends verzorgden een korte inleiding, waarna de docenten zich in groepen verdeelden en aan het werk gingen.

Het leverde een grote verzameling ideeën op, praktische opdrachten voor leerlingen, theoretische beschouwingen over de inhoud van een thema, en tips voor goede materialen. Bij Duurzame ontwikkeling dacht een groep wat praktische onderwerpen uit, bijvoorbeeld: “Leerlingen verzamelen onderweg naar school al het zwerfafval dat ze tegenkomen. Dit leveren ze in op school, waarna er bij de workshop Kunst een mooi kunstwerk van wordt gemaakt.”
Bij Intercultureel leren dacht een groep na over de definities van cultuur: wat voor deelculturen zijn er eigenlijk? Het gaat niet alleen om iemand afkomst, maar ook verschillende leeftijden vormen eigen culturen. Wat is de basis om hen goed te laten communiceren? Benadruk je overeenkomsten, verschillen of juist allebei? Wat voor culturele aanpassingen vraagt de snel veranderende samenleving?

Aan het einde van de dag waren de resultaten van de workshops, verzameld op posterborden, voor iedereen te zien tijdens de borrel.

De ideeën die tijdens de workshops naar voren zijn gebracht, worden gebundeld en onder de scholen verspreid, als vervolg op de bijeenkomst van januari 2015. Daar hebben de scholen in onderlinge samenwerking een visie op onderwijs in 2032 geformuleerd, passend bij de UNESCO-scholen.

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten