Toenadering tussen culturen centraal op Model United Nations

Van 3 tot 5 oktober heeft in Arnhem de jaarlijkse Model United Nations (LmunA) plaatsgevonden, georganiseerd door het Lorentz Lyceum.

Simulatie

De LmunA is een conferentie waarin scholieren uit Nederland en andere landen een simulatie spelen van de Verenigde Naties. Deelnemers worden ingedeeld in delegaties – dat kan een land zijn of een non-gouvernementele organisatie – die ze gedurende de conferentie vertegenwoordigen. In comités, raden en vergaderingen debatteren ze over onderwerpen die ook binnen de VN aan de orde zijn. Naast de debatten moeten de studenten lobbyen en schrijven ze resoluties. Dit jaar was het thema van de conferentie: Rapprochement of cultures: overcoming barriers in cultural diversity.

Interculturele vaardigheden

Robert Quarles van Ufford, Algemeen Secretaris van de Nationale UNESCO Commissie, benadrukte als keynote speaker dat toenadering tussen culturen een thema is dat steeds meer aan belang wint. Waar conflicten vroeger meer een symmetrisch karakter hadden, zoals het geval bij oorlog tussen twee landen, zijn er nu meer asymmetrische conflicten, vaak met een culturele achtergrond. Bijvoorbeeld tussen een staat en een minderheidsgroepering of tussen verschillende etnische groepen. Om dit soort oorlogen en conflicten te helpen voorkomen is het aanleren van interculturele vaardigheden noodzakelijk. En je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Het in contact brengen van jonge mensen met andere gewoonten en culturen helpt hen een open blik naar de wereld te vormen.

Decade

Voor UNESCO behoort het zoeken van toenadering tussen verschillende culturen tot de kern van het gedachtegoed. Vandaar ook dat ze de International Decade for the Rapprochement of Cultures in het leven heeft geroepen. Doelstelling daarvan is het bevorderen van wederzijds begrip tussen culturen en het creëren van respect voor diversiteit, mensenrechten en gelijkwaardigheid.

Robert Quarles van Ufford en de studenten van het Organizing Committee van LmunA.

 

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten