Onderwijs voor de toekomst centraal op UNESCO-Scholendag

Hoe kunnen leerlingen en leraren zich voorbereiden op de snel veranderende maatschappij? Welke handvatten moeten jongeren nu aangereikt krijgen om goed te kunnen functioneren in de toekomst? Wat is de rol van de leraar en welke middelen heeft hij tegenwoordig ter beschikking? Dergelijke vragen over het onderwijs in én voor de 21e eeuw liepen als een rode draad door het programma van de UNESCO-Scholendag op 9 april jl. Zo’n 85 docenten en coördinatoren uit het UNESCO-Scholennetwerk en andere belangstellenden kwamen vanuit het hele land naar Hogeschool Inholland Den Haag.

UNESCO-Scholendag 2014.

Programma

Vanuit uiteenlopende invalshoeken werpen de thema’s van de workshops en lezingen licht op het leren voor de toekomst. Bijvoorbeeld denken leerlingen voor Olympiade INESPO na over multidisciplinaire oplossingen voor mondiale milieu- of duurzaamheidvraagstukken, of buigen zij zich juist over de toekomst van UNESCO-verdragen en de bescherming van bedreigd erfgoed (in conflictsituaties of onder water). Digitale projecten dagen hen uit om samen met ‘collega’s’ wereldwijd te leren van de verbazende actualiteit van het verleden, om dezelfde misstappen te voorkomen (Vrijheid zonder Grenzen over de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, of de scheepslogboeken uit het Zeeuws Archief over de reis van een slavenschip).

Samenleving in ontwikkeling

Lector Burgerschap en Diversiteit (HHS) Baukje Prins bestudeert zogenaamde ‘superdiverse’ scholen (S. Vertovec). Dat houdt in dat in de klas de hele wereld bij elkaar zit, zonder dat er nog sprake is van een autochtone meerderheid met enkele minderheden. Die leerlingensamenstelling is een vooruitblik naar hoe de maatschappij eruit gaat zien. Door op school te werken aan democratische waarden, tolerantie en begrip voor het andere, ontwikkelen de leerlingen zich al van jongs af aan samen tot wereldburgers.

Workshop UNESCO-Scholendag 2014.

Vaardigheden en middelen

Niet alleen de bevolking verandert snel, ook de eisen die de toekomstige samenleving aan haar stelt. Frank Studulski (Sardes) verkent welke basisvaardigheden naast lezen en schrijven nodig zijn om je te handhaven in de 21ste eeuw. Zaken als creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen en communiceren worden steeds belangrijker.
Frans van Kalmthout, onder meer voormalig bestuurder van Avans en SURF, voegt hieraan de onbegrensde mogelijkheden én uitdagingen toe, die digitale ontwikkelingen de leerling en leraar bieden. ICT en e-learning veranderen de rol van de docent, maar maken deze zeker niet minder belangrijk! Hun meerwaarde verschuift steeds meer van kennisoverdracht richting de begeleiding van leerlingen bij het zich een weg banen door alle informatie en om daar waarde en betekenis aan toe te kennen.

Lezingenreeks Scholennetwerk

De Scholendag maakte onder meer duidelijk dat de ontwikkelingen in de samenleving grote gevolgen hebben voor het onderwijs wereldwijd. De kennisontwikkeling en discussies daarover zullen de komende tijd in hoog tempo en op hoog niveau voortgaan. De vier UNESCO-thema’s (vrede en mensenrechten, wereldburgerschap, intercultureel leren en duurzame ontwikkeling) zijn hierbij cruciaal. Daarom wil de Nationale UNESCO Commissie het Scholennetwerk blijven inspireren en kennis laten uitwisselen. Later dit jaar gaat een lezingenreeks voor het netwerk van start waarbij steeds een van de UNESCO-thema’s centraal staat. Zo kan de kennisbasis over UNESCO(-waarden) bij docenten, coördinatoren en schoolleiders worden verbreed. Meer informatie volgt spoedig.

Kennisdeling tijdens UNESCO-Scholendag 2014.

 

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten