Nieuwe Unesco-leerstoel Volwasseneneducatie

Nederlander Maurice de Greef zal na de zomer de nieuwe Unesco-leerstoel ‘Volwasseneneducatie’ gaan bekleden aan de Vrije Universiteit Brussel. De Greef is nu gastprofessor ‘Leereffecten Laagopgeleiden en Laaggeletterden’ aan dezelfde instelling. De leerstoel maakt onderdeel uit van de vakgroep Educatiewetenschappen van de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen.

Onderzoek

Volwasseneneducatie is een belangrijk gereedschap om kwetsbare groepen in de samenleving vooruit te helpen. De nieuwe Unesco-leerstoel zal kwantitatief onderzoek doen naar de impact en succesfactoren van onderwijs voor volwassenen en samenwerking zoeken om meer financiële mogelijkheden en innovatieve trajecten voor het leren van volwassenen mogelijk te maken.

Samenwerkingspartners in Nederland zijn onder meer verschillende overheden, kennisinstellingen zoals universiteiten en organisaties als Stichting Lezen en Schrijven en het Steunpunt Basisvaardigheden. De Greef: “Ik hoop, dat we samen de volwasseneneducatie weer op de kaart kunnen zetten en kunnen laten zien wat het belang ervan is, als drijvende kracht voor onze kenniseconomie.”

Unesco-leerstoelen

Het Unesco-leerstoelenprogramma is een wetenschapsprogramma van Unesco, opgezet in 1992. Het programma heeft als doel internationale samenwerking in de wetenschap te bevorderen via het opzetten van een netwerk van Unesco-leerstoelen, de zogenoemde ‘chairs’, en via netwerken van universiteiten (UNITWIN). De chairs wisselen wereldwijd kennis uit en stimuleren onderzoek en trainingen in de voor Unesco relevante werkvelden.

Het UNESCO Chairs en UNITWIN Programma bevordert internationale wetenschappelijke samenwerking op belangrijke UNESCO’s thema’s als onderwijs, cultuur, en duurzame ontwikkeling. Het programma is opgericht in 1992 en faciliteert onder meer Noord-Zuid samenwerking om de ‘knowledge gap’ tussen het mondiale Noorden en Zuiden te dichten.

Uitkomsten

Het ‘UNESCO Chair’-programma bestaat sinds 1992. Er zijn 667 UNESCO leerstoelen en 45 UNITWIN netwerken in 115 verschillende landen (stand 2017).

Nederland kent 6 UNESCO-leerstoelen, die de thema’s onderwijs, ICT, duurzaamheid, mensenrechten, armoede en ‘governance’ raken en verbinden.

In een serie gastcolleges presenteren de Nederlandse UNESCO leerstoelhouders hun werkterrein en onderzoek. Deze online UNESCO Masterclasses zijn beschikbaar via youtube.

Meer berichten