Nederland ratificeert UNESCO-conventie Diversiteit Cultuuruitingen

Op 9 oktober 2010 heeft Nederland officieel de ratificatie van de UNESCO Conventie Diversiteit Cultuuruitingen gedeponeerd bij het UNESCO Secretariaat in Parijs.

Het verdrag heet voluit: Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen.
In dit verdrag is vastgelegd dat cultuuruitingen van toenemend belang zijn in het internationale economische verkeer, en een belangrijke culturele waarde vertegenwoordigen.

UNESCO heeft daartoe vastgelegd dat landen:

  1. het recht hebben een eigen cultuurbeleid te voeren;
  2. beleid dienen te voeren dat bijdraagt aan culturele diversiteit op hun grondgebied;
  3. het beleid van andere landen moeten respecteren.

Met deze Conventie schept UNESCO voorwaarden voor de bescherming en ontplooiing van een diversiteit aan culturen en cultuuruitingen. Zij draagt daarmee bij aan een vrij en wederzijds verrijkend contact tussen culturen en stimuleert internationale samenwerking voor de ondersteuning van creatieve industrie in ontwikkelingslanden.

Wat het Europese cultuurbeleid betreft was Nederland al enige tijd gebonden aan de Conventie omdat de Europese Gemeenschap in 2006 toetrad tot het verdrag. Met deze ratificatie verklaart Nederland zich gebonden aan de doelstellingen van de Conventie voor wat betreft het binnenlandse cultuurbeleid, de internationale contacten buiten de Europese Unie en het beleid ten aanzien van ontwikkelingslanden.

Nederland heeft traditioneel een eigen inbreng bij het onderwerp culturele diversiteit. De ratificatie geeft ons land de mogelijkheid om internationaal bij te dragen aan de discussie over het belangrijke onderwerp cultuur, economie en ontwikkeling.

Foto van een groep beelden van dansers

Het UNESCO-verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen bestaat sinds 2005. Het benadrukt onder meer het recht dat landen bezitten om een eigen cultuurbeleid te voeren en het belang van vrij verkeer van culturele goederen en diensten. Maar het gaat ook over de pluriformiteit in de cultuursector. Nederland ratificeerde het verdrag in 2009. In 2017 is voor de tweede keer aan Unesco Parijs verantwoording afgelegd over de implementatie van het verdrag.

Meer berichten