Kwaliteitsbewaking UNESCO-scholen van start

De UNESCO-commissie is in december 2010 gestart met een proefproject om de kwaliteit van de Nederlandse UNESCO-scholen te bewaken. De bedoeling van het project is de aangesloten scholen blijvend te motiveren, te inspireren en optimaal gebruik te laten maken van elkaars expertise.

UNESCO-scholen zetten zich in om positieve veranderingen te bewerkstelligen op terreinen als vrede, cultureel erfgoed, verdraagzaamheid of mensenrechten. Duurzame ontwikkeling en intercultureel leren horen bij hun onderwijsdoelen.

Samen met het Europees Platform en de SLO hebben ze een kwaliteitskader ontwikkeld, dat gebruikt kan worden in collegiale visitaties. Bij een visitatie, uitgevoerd door collega’s van een andere UNESCO-school, ligt de nadruk niet op het beoordelen, maar op het inspireren en leren van elkaar.

Op 1 december 2010 vond de eerste collegiale visitatie plaats bij het Oostvaarders College in Almere. De reactie van zowel de gevisiteerde school als de visiterende collega’s was enthousiast: het ‘kijkje in de keuken’ leidde tot een uitwisseling van ideeën en inspiratie voor het verder vormgeven van het onderwijs.

Nederland experimenteert als eerste land binnen het mondiale UNESCO-scholennetwerk met een dergelijke vorm van kwaliteitsbewaking. UNESCO volgt de ervaringen dan ook op de voet.

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten