Jaarverslag Nationale UNESCO Commissie beschikbaar

‘How do organisations born from the experience of the Second World War contribute today to international peace and security? […] The queries are about the relevance of the activities of international organizations and about the effectiveness of their action. UNESCO’s answers to these questions must be convincing.’

Deze uitspraak van Irina Bokova, Directeur-Generaal van UNESCO, was uitgangspunt en leidraad voor het werkprogramma 2012-2013 van de Nationale Commissie.

Het veertigjarig bestaan van de Werelderfgoed Conventie (1972-2012) was een prachtig ankerpunt voor allerlei activiteiten van de Commissie, die veel zichtbaarheid hebben gegeven aan de organisatie. Ook de ratificatie door Nederland van het verdrag inzake immaterieel erfgoed leidde tot veel aandacht in de media en betrokkenheid van de Commissie bij evenementen in het culturele veld.

Actuele ontwikkelingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika kregen in 2012 volop aandacht. In vervolg op de ‘Arabische Lente’ en de vernietiging van cultureel erfgoed in Mali en Syrië organiseerde de Commissie onder meer een expertmeeting met professionals uit de praktijk. Het thema culturele identiteit in crisis, conflict en transitiegebieden staat in 2013 opnieuw hoog op de agenda binnen UNESCO en de samenleving.

Het bezoek van Bokova aan ons land in april 2012 benadrukte het belang dat UNESCO hecht aan de Nederlandse inzet voor mondiaal duurzaam waterbeheer – van technische kennis tot water governance en water diplomacy.

Over al deze actuele ontwikkelingen heeft de Commissie informatie verzorgd via verschillende media en externe optredens. Communicatie met de specifieke doelgroepen in het veld én met het algemene publiek is immers een van de kerntaken van de Commissie, en een onmisbare voorwaarde voor het realiseren van UNESCO’s doelstellingen en programma’s. Daarom heeft de Commissie de afgelopen jaren voluit ingezet op een effectief communicatiebeleid. Onderdeel daarvan was de vernieuwing van de website, die eind 2012 werd gelanceerd.

De Commissie wil de in 2012 doorgevoerde vernieuwingen voortzetten en zo goed mogelijk inspelen op actuele thema’s die er voor UNESCO en Nederland toe doen. Daarbij zullen we zeker ook de band met andere Nationale Commissies en partners verder versterken.

Greetje van den Bergh, Voorzitter
Robert Quarles van Ufford, Algemeen Secretaris

 

* De Engelse variant van het jaarverslag vindt u hier.

Iedere lidstaat van Unesco heeft een eigen Unesco Commissie. De Nederlandse Commissie bestaat uit maximaal elf leden die elk deskundig zijn op een werkterrein van de organisatie: Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Communicatie & Informatie. 

Uitkomsten

Wereldwijd zijn er zo'n 200 Unesco Commissies. De Nederlandse Commissie bestaat uit maximaal elf leden. De nadruk van de werkzaamheden ligt bij de coördinatie van het Unesco-Scholennetwerk, erfgoed in gevaar, en duurzame toegang tot informatie. Daarnaast houdt de commissie zich structureel bezig met de Unesco-cultuurconventies, vrouwen in de wetenschap en journalistenveiligheid.

Meer berichten