Collegiale visitatie op UNESCO-school het Hofstad Lyceum

Medio maart heeft opnieuw een collegiale visitatie plaatsgevonden binnen het UNESCO-scholennetwerk. Deze keer was het Hofstad Lyceum in Den Haag aan de beurt. Drie docenten van verschillende UNESCO-scholen bezochten de school om te zien hoe het Hofstad de UNESCO-thema’s in de praktijk brengt. Dergelijke visitaties zijn niet bedoeld om een school te beoordelen maar om kennis en ervaring te delen, die kunnen helpen bij het versterken van het UNESCO-profiel van de scholen.

Leerlingen van het Hofstad Lyceum. (Foto: Cornelieke de Klerk)

Niet alleen de UNESCO-vlaggen bij de entree tonen dat het Hofstad Lyceum een UNESCO-school is, dat blijkt ook duidelijk uit de eerste gesprekken met docenten. Het UNESCO-profiel wordt breed gedragen door het team dat de thema’s vrede & mensenrechten, wereldburgerschap en intercultureel leren integreert in de vele internationale activiteiten die de school organiseert. Sinds een jaar heeft het Hofstad een UNESCO-werkgroep voor leerlingen. Een behoorlijke prestatie, omdat de school pas sinds 2014 onderdeel uitmaakt van het netwerk.

Internationalisering

Voordat het Hofstad Lyceum een UNESCO-school werd, investeerde de school al tien jaar lang in internationalisering. Dat heeft geresulteerd in een onderwijsaanbod dat delegaties van over de hele wereld naar de school trekt. Wim van Nispen, coördinator internationalisering, licht toe: “het UNESCO-profiel sluit aan bij wat wij al deden en biedt de samenhang waar wij naar op zoek zijn.”

Breed perspectief

Bas Gubbels, docent Aardrijkskunde, beaamt dit: “Dankzij het UNESCO-profiel werd ik mij bewust van de manier waarop ik eerder aandacht besteedde aan thema’s als mondiale migratie en de gevolgen hiervan. Ik behandelde deze wel, maar duidde ze niet. Nu benader ik dergelijke onderwerpen vanuit het brede UNESCO-perspectief en benadruk ik ze meer. Hierdoor hebben de leerlingen merkbaar meer begrip voor culturele diversiteit en staan zij open voor intercultureel leren.”

Voordelen voor docenten

De toetreding tot het UNESCO-scholennetwerk levert ook voordelen op van docenten: het vakoverstijgende karakter van het UNESCO-profiel daagt hen uit om buiten de gebaande paden te denken en zich verder te ontwikkelen op het persoonlijke vlak. Hierdoor is er merkbaar meer onderlinge verbondenheid ontstaan en dat heeft een positief effect op de algehele sfeer in de school.

Visie

Andere pluspunten van het Hofstad zijn de visie op de ontwikkeling van het UNESCO-profiel en de steun hiervoor bij het bestuur. Uiteraard zijn er ook punten waar ruimte is voor verbetering, zoals een verdere integratie van de UNESCO-thema’s in lessen die inhoudelijk niet direct met UNESCO samenhangen. Ook het zichtbaar maken van de UNESCO-gerelateerde competenties die leerlingen hebben opgedaan tijdens hun schooltijd op het Hofstad werd als aandachtspunt benoemd. Het Hofstad heeft aangegeven met de aanbevelingen aan de slag te gaan. 

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten