Advies over haalbaarheid huidige geopark-initiatieven in Nederland

Op 12 maart heeft het Nederlands Forum Unesco Global Geoparks (NFUGG) een eerste advies uitgebracht over de haalbaarheid van de zes huidige geopark-initiatieven in Nederland. Unesco Global Geoparks zijn gebieden waar geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde op een integrale manier worden beheerd. Behoud, educatie en duurzame ontwikkeling staan daarbij centraal. Momenteel zijn er zo’n 140 Unesco Global Geoparks wereldwijd. In Nederland heeft alleen De Hondsrug deze status. 

Zes gebieden

Het advies van NFUGG aan de Nederlandse Unesco Commissie betreft de zes gebieden waarmee het forum in gesprek is over de mogelijke ontwikkeling van een aanvraag voor de status van Unesco Global Geopark: Oer-IJ (Noord-Holland), Gooi- en Vechtstreek (Noord-Holland, Utrecht), Schelde-Delta (Noord-Brabant, Zeeland, Vlaanderen), HollandDelta, de Heuvelrug (Noord-Holland, Utrecht, Gelderland) en Peelhorst (Noord-Brabant).

Geologisch onderscheidend

Bij de beoordeling van de haalbaarheid keek het forum onder meer naar de mate waarin een aspirant-geopark in geologisch opzicht internationaal onderscheidend is. Ook beoordeelde ze de samenhang van gebiedskwaliteiten en de aanwezigheid van aardkundige landschapskenmerken die een beschermde status genieten. Daarnaast werd de organisatorische capaciteit en het bestuurlijk en maatschappelijke draagvlak van de initiatieven meegenomen in de afweging.

Coördinatie

Het NFUGG is twee jaar geleden opgericht om de Nederlandse bijdragen aan het Unesco Global Geoparks programma te coördineren. Het Forum begeleidt en adviseert geopark-initiatieven over de oprichting van een geopark, bundelt deskundigheid en verstrekt informatie. Als nationaal comité fungeert het als schakel tussen de Nederlandse huidige en toekomstige geoparken en het internationale programma. Het Forum adviseert daarnaast  de Nederlandse Unesco Commissie, die het mandaat heeft Nederlandse aanvragen voor te dragen bij Unesco. In het Forum zijn verschillende overheidsinstanties en organisaties vertegenwoordigd, zoals de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Geopark de Hondsrug, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Geologische Dienst Nederland en NBTC Holland Marketing.

Lees het Advies over de zes geopark-initiatieven.

Geopark De Hondsrug | Foto: Bydrome

Geoparken zijn gebieden waar geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde op een integrale manier worden beheerd. Daarbij staan behoud, educatie en duurzame ontwikkeling centraal. De geologische geschiedenis, de cultuurhistorie, de hedendaagse cultuur en de natuur bepalen samen de identiteit van het gebied. In een geopark maken inwoners, ondernemers, lokale instellingen en scholen samen dit verhaal zichtbaar. Burgerinitiatief en lokaal draagvlak zijn cruciaal. Hoe meer men over een gebied weet, hoe zorgvuldiger en duurzamer met de omgeving kan worden omgegaan.

Uitkomsten

De eerste geoparken zijn opgericht in Europa in 2000. Het Global Geoparks Network  bestaat uit 127 geoparken in 35 landen (stand 2017).

Sinds 2001 ondersteunt Unesco het internationale netwerk van geoparken. In 2015 startte Unesco een nieuw programma het International Geoscience and Geoparks Programme (IGGP), waardoor alle geoparken zich nu ‘Unesco Global Geopark kunnen noemen.    

In Nederland is Geopark de Hondsrug sinds 2013 het eerste en enige Unesco global geopark van Nederland.

Meer berichten