Advies Commisse Schnabel onderschrijft visie UNESCO-scholen

Vorig jaar, in januari 2015, werkten de UNESCO-scholen gezamenlijk aan een visie op onderwijs in 2032, als bijdrage aan de nationale discussie geïnitieerd door staatssecretaris Dekker. Een belangrijke basis onder het onderwijs op de UNESCO-scholen zijn de vier pijlers van Jacques Delors: leren weten, leren doen, leren zijn en leren samenleven. Tot vreugde van de Nationale UNESCO Commissie zijn deze pijlers nu, in januari 2016, helder terug te vinden in het recent uitgebrachte advies van de Commissie Schnabel. De door Schnabel gekozen termen aardig, vaardig en waardig sluiten goed aan bij de visie op onderwijs van de UNESCO-scholen.

Verantwoordelijkheden

UNESCO-scholen willen in hun onderwijs nadrukkelijk een bijdrage leveren aan een betere wereld. Zij maken hun leerlingen bewust van hun verantwoordelijkheden naar zichzelf, de mensen om zich heen en de wereld als geheel.

Wereldburgerschap

Het advies besteedt nadrukkelijk aandacht aan wereldburgerschap als thema voor op school. Niet alleen vanuit het perspectief van kennis van de rechtsstaat en van de rechten van de mens, maar ook wijzend op omgangsvormen en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wereldburgerschap is ook een van de vier thema’s waar UNESCO-scholen aandacht aan besteden, naast Vrede & mensenrechten, duurzame ontwikkeling en intercultureel leren.

Uitwisselingsplatform

Steeds meer scholen kiezen voor UNESCO als richtsnoer in de missie en visie. Het belang van persoonsvorming en maatschappelijke toerusting naast kennisvorming is evident. Deelname aan dit scholennetwerk helpt scholen niet alleen door een overkoepelende visie te bieden waaronder zij diverse activiteiten kunnen scharen, maar in sterke mate ook door hen een platform van gelijkgestemde scholen te bieden. Op de netwerkvergaderingen wisselen zij volop informatie en ervaringen uit, variërend van het inhoudelijk versterken van een uitwisselingsprogramma tot manieren om om te gaan met radicale uitspraken van leerlingen.

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten